Uchwała nr XXVIII/167/2009 z dnia 2009-02-26


w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2009

Na podstawie art. 52 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r.142, poz.1591, zmiany z 2002 r. Nr 23, poz, 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz.1806, Nr 153 poz. 1271; z 2003 r: Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; 2004r: Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz.1203, Nr 167 poz 1759, z 2005 r Nr 172 poz 1441, Nr 175 poz. 1457, Nr 181 poz 1337; z 2006 r.: Nr 17 poz 128, Nr 181 poz 1337, z 2007 r: Dz.U. Nr 48 poz 327, Nr 138 poz 974, Nr 173 poz 1218;z 2008 r.:Dz.U.Nr 180 poz.1111, Nr 223 poz.1458) oraz art. 179, art. 180 i art.181 ust 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r o finansach publicznych
( Dz.U. Nr 249 poz 2104 z 2005 r zmiany: z 2006 r Nr 169 poz 1420 , z 2006r: Nr 45 poz 319, Nr 104 poz 708, Nr 187 poz 1381, Nr 170 poz 1217, Nr 170 poz 1218, Nr 249 poz 1832, z 2007 r : Nr 82 poz 560, Nr 88 poz 587, Nr 115 poz 791, Nr 140 poz 984; z 2008 r.:Dz.U. 180 poz. 1112, Nr 209 poz. 1317, Nr 216 poz.1370); RADA GMINY w LGOCIE WIELKIEJ uchwala, co następuje :


§ 1. Wprowadza się następujące zmiany do Uchwały nr XXVII/161/2009 Rady Gminy w Lgocie Wielkiej z dnia 30 stycznia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lgota Wielka na 2009 rok:
1. Zmienia się załącznik nr 1: dochody budżetu Gminy Lgota Wielka na rok 2009 do wskazanej uchwały, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmienia się załącznik nr 2: wydatki budżetu Gminy Lgota Wielka na rok 2009, do wskazanej wyżej uchwały, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszego uchwały.
3. Zmienia się załącznik nr 3: przychody i rozchody budżetu w 2009 r., do wskazanej wyżej uchwały, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Zmienia się załącznik nr 4 : plan wydatków majątkowych na rok 2009, do wskazanej wyżej uchwały, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Zmienia się załącznik nr 5: plan wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na rok 2009 i lata następne do wskazanej wyżej uchwały, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5, do niniejszej uchwały.
6. Zmienia się załącznik nr 7: plan dochodów z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych do wskazanej wyżej uchwały, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6, do niniejszej uchwały.
7. Zmienia się załącznik nr 8: plan wydatków z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych do wskazanej wyżej uchwały, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7, do niniejszej uchwały.
8. Zmienia się załącznik nr 10: dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst do wskazanej wyżej uchwały, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8, do niniejszej uchwały.
9. Zmienia się załącznik nr 16: Prognoza długu na koniec roku budżetowego i lata następne do wskazanej wyżej uchwały, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 9, do niniejszej uchwały.
10. Budżet po zmianach wynosi:

Dochody: 10 724 042,00 zł.
Wydatki : 11 911 114,00 zł.


11. Zwiększa się planowany deficyt budżetu gminy do wysokości 1 167 072,00 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

                                                                 PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

                                                                         STANISŁAW MOSKOT
Pliki do pobrania:
  Załącznik nr 1

  Załącznik nr 2

  Załącznik nr 3

  Załącznik nr 4

  Załącznik nr 5

  Załącznik nr 6

  Załącznik nr 7

  Załącznik nr 8

  Załącznik nr 9
Rejestr zmian
Opublikował w BIP Michał Waloch 2009-06-09 09:07:50
Wytworzył
Ostatnia aktualizacja Michał Waloch 2009-06-09 09:28:28
 
 
rejestr zmian Liczba odwiedzin: 1232