Uchwała nr XXIX/170/2009 z dnia 2009-03-23


w sprawie wprowadzenia zmiany Uchwały nr XXVIII/167/2009 Rady Gminy w Lgocie Wielkiej z dnia 26 lutego 2009 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2009

Na podstawie art. 18 ust. 2 punkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r.142, poz.1591, zmiany z 2002 r. Nr 23, poz, 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz.1806, Nr 153 poz. 1271; z 2003 r: Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; 2004r: Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz.1203, Nr 167 poz 1759, z 2005 r Nr 172 poz 1441, Nr 175 poz. 1457, Nr 181 poz 1337; z 2006 r.: Nr 17 poz 128, Nr 181 poz 1337, z 2007 r: Dz.U. Nr 48 poz 327, Nr 138 poz 974, Nr 173 poz 1218;z 2008 r.:Dz.U.Nr 180 poz.1111, Nr 223 poz.1458) oraz art. 165 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 249 poz 2104 z 2005 r zmiany: z 2006 r Nr 169 poz 1420 , z 2006r: Nr 45 poz 319, Nr 104 poz 708, Nr 187 poz 1381, Nr 170 poz 1217, Nr 170 poz 1218, Nr 249 poz 1832, z 2007 r : Nr 82 poz 560, Nr 88 poz 587, Nr 115 poz 791, Nr 140 poz 984; z 2008 r.:Dz.U. 180 poz. 1112, Nr 209 poz. 1317, Nr 216 poz.1370); RADA GMINY w LGOCIE WIELKIEJ uchwala się następujące zmiany:


§ 1. W uchwale nr XXVIII/167/2009 Rady Gminy w Lgocie Wielkiej z dnia 26 lutego 2009 roku wprowadza się następujące zmiany:
1. W § 1 dodaje się punkt 12 o następującej treści:
„Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek na:
- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie-1 300 000,00 zł.
-spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 967 416,00 zł.
-występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do wysokości 200 000,00 zł.”
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.                                                                         PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

                                                                                     STANISŁAW MOSKOT


Rejestr zmian
Opublikował w BIP Michał Waloch 2009-06-09 09:56:08
Wytworzył
Ostatnia aktualizacja Michał Waloch 2009-06-09 09:56:08
 
 
rejestr zmian Liczba odwiedzin: 1201