Uchwała nr XXX/173/2009 z dnia 2009-04-22


w sprawie wprowadza się zmiany w budżecie gminy na rok 2009

Na podstawie art. 18 ust. 2 punkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001r.142, poz.1591, zmiany z 2002 r. Nr 23, poz, 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz.1806, Nr 153 poz. 1271; z 2003 r: Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; 2004r: Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz.1203, Nr 167 poz 1759, z 2005 r Nr 172 poz 1441, Nr 175 poz. 1457, Nr 181 poz 1337; z 2006 r.: Nr 17 poz 128, Nr 181 poz 1337, z 2007 r: Dz.U. Nr 48 poz 327, Nr 138 poz 974, Nr 173 poz 1218;z 2008 r.:Dz.U.Nr 180 poz.1111, Nr 223 poz.1458) oraz art. 165 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r o finansach publicznych
( Dz.U. Nr 249 poz 2104 z 2005 r zmiany: z 2006 r Nr 169 poz 1420 , z 2006r: Nr 45 poz 319, Nr 104 poz 708, Nr 187 poz 1381, Nr 170 poz 1217, Nr 170 poz 1218, Nr 249 poz 1832, z 2007 r : Nr 82 poz 560, Nr 88 poz 587, Nr 115 poz 791, Nr 140 poz 984; z 2008 r.:Dz.U. 180 poz. 1112, Nr 209 poz. 1317, Nr 216 poz.1370, Nr 227 poz. 1505; z 2009 r.: Nr 19 poz.100); RADA GMINY w LGOCIE WIELKIEJ uchwala, co następuje :

§ 1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy na rok budżetowy 2009 zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
§ 2. Zwiększa się planowany deficyt budżetu gminy do wysokości 1 402 377,67 zł., który zostanie pokryty przychodami z kredytów i pożyczek oraz wolnymi środkami z lat ubiegłych.
§ 3. Plan przychodów i rozchodów ulega zmianie i przyjmuje się , zgodnie z załącznikiem
nr 2 do uchwały.
§ 4. Budżet po zmianach wynosi :

DOCHODY: 10 806 525,54 zł.
WYDATKI: 12 208 903,21 zł.


§ 5. Zmienia się limit zobowiązań z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 500 000,00 zł.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.                                                                          Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                  Stanisław MoskotPliki do pobrania:
  Załącznik nr 1

  Załącznik nr 2
Rejestr zmian
Opublikował w BIP Michał Waloch 2009-06-10 10:31:26
Wytworzył
Ostatnia aktualizacja Michał Waloch 2009-06-10 10:32:53
 
 
rejestr zmian Liczba odwiedzin: 1255