Ogłoszenie


Wyciąg z Uchwały nr XXIII/142/2016 Rady Gminy w Lgocie Wielkiej z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów§ 3. 1. Przypadki niewłaściwego świadczenia usług wykonywanych przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości oraz przez Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, właściciele nieruchomości powinni zgłaszać do Urzędu Gminy w Lgocie Wielkiej do Referatu Gospodarki Komunalnej niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia zaistnienia zdarzenia, ustnie do protokołu lub pisemnie.
2. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1 powinno zawierać co najmniej:
1) imię i nazwisko oraz adres zgłaszającego;
2) adres nieruchomości, której dotyczy zgłoszenie lub informację, że zgłoszenie dotyczy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych;
3) opis oraz termin niewłaściwego wykonania usługi.
3. Zgłoszenie wniesione pisemnie lub ustnie do protokołu powinno być podpisane przez wnoszącego, a protokół dodatkowo przez pracownika, który go sporządził.0


Rejestr zmian
Opublikował w BIP Michał Waloch 2017-02-27 08:23:10
Wytworzył
Ostatnia aktualizacja Michał Waloch 2017-02-27 08:23:38
 
 
rejestr zmian Liczba odwiedzin: 1494