Gospodarka Odpadami


HARMONOGRAMY WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH ORAZ FUNKCJONOWANIA PSZOK
DLA GMINY LGOTA WIELKA 


 

Ulotka informacyjna dotycząca segregacji odpadów


Wytyczne dla osób zdrowych objętych kwarantanną


INFORMACJA
dotycząca odpadów powstających w gospodarstwach rolnych- opony rolnicze


INFORMACJA 
dotycząca
PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH


INFORMACJA
dotycząca odpadów powstających w gospodarstwach rolnych


INFORMACJA

o wysokości stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi


 


 

KURENDA-OGŁOSZENIE
dotyczy usówania folii rolniczych i innych odpadów pochodzacych z działalności rolniczej

 

Szanowni Państwo,

11 maja rusza kampania Dzień bez Śmiecenia. W tym roku pod hasłem #ZaczynamOdSiebie.

Pod adresem www.dzienbezsmiecenia.pl , w materiałach do pobrania, znajdą Państwo dodatkowe grafiki i quizy wskazujące jak prostymi krokami każdy z nas może wpłynąć na lepszy stan środowiska.

Zapraszamy do udziału w kampanii i polubienia nas na Facebooku (https://www.facebook.com/dzienbezsmiecenia/ )!


Nowe kontaktowe numery telefonów dotyczące wywozu odpadów


 

 

Ze względu na pojawiające się problemy dotyczące odbierania odpadów komunalnych, przypominamy Mieszkańcom naszej Gminy, o przestrzeganiu niżej wymienionych zasad

  • Ciężar worka z niesegregowanymi (zmieszanymi odpadami komunalnymi), przeznaczonego do odbioru, nie może przekroczyć 25 kg.

Może być to każdy rodzaj worków (np. po nawozach), jednakże nie mogą to być worki kolorowe, przeznaczone do odpadów segregowanych.

  • Odpady odbierane będą w godzinach od 7:00 do 18:00 zgodnie z ustalonym harmonogramem.
  • Pojemniki na odpady powinny być, w dniu odbioru odpadów zgodnie z harmonogramem odbioru, umieszczone przed wejściem na teren nieruchomości, w sposób niepowodujący utrudnień w ruchu drogowym.

Mieszkańcy, których nieruchomość  oddalona jest od drogi, na której odbywa się publiczny ruch drogowy,  zobowiązani są w dniu odbioru odpadów, dostarczyć pojemniki i worki do wskazanej powyżej drogi.

Przypominamy - Mieszkaniec ma prawo przekazać odpady, zgodnie z segregacją wskazaną na odrębnej ulotce (od Firmy ASA) oraz w terminach wskazanych w harmonogramie, do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów (teren Oczyszczalni w Lgocie Wielkiej), w ramach obowiązującej opłaty.


Wyciąg z Uchwały nr XXVI/130/2020 Rady Gminy w Lgocie Wielkiej z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

§ 5. 1. Przypadki niewłaściwego świadczenia usług wykonywanych przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości oraz przez Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, właściciele nieruchomości powinni zgłaszać do Urzędu Gminy w Lgocie Wielkiej do Referatu Gospodarki Komunalnej niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni od dnia zaistnienia zdarzenia, w jeden z wyżej wymienionych sposobów: 
1) pod nr tel. 44 680 13 81;
2) pocztą elektroniczną na adres: lgota@i-bip.pl; 
3) pisemnie na adres: Urząd Gminy w Lgocie Wielkiej, ul. Radomszczańska 60, 97 - 565 Lgota Wielka; 
4) osobiście w siedzibie Urzędu Gminy w Lgocie Wielkiej.
2. Zgłoszenie, o którym mowa w ust.1  powinno zawierać co najmniej:
1) imię i nazwisko oraz adres zgłaszającego;
2) adres nieruchomości, której dotyczy zgłoszenie lub informację, że zgłoszenie dotyczy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych;
3) opis oraz termin niewłaściwego wykonania usługi. 
2. Jeżeli w reklamacji nie wskazano danych, o których mowa w ust. 2 pkt. 1 i 2 i rozpatrujący nie ma możliwości ich ustalenia, reklamację pozostawia bez odpowiedzi.
3. Wszystkie reklamacje będą rozpatrywane bez zbędnej zwłoki.

 


 

 

 


Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lgota Wielka


Uchwała nr VII/39/2015 Rady Gminy w Lgocie Wielkiej z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Lgota Wielka


Uchwała nr XXIII/143/2016 Rady Gminy w Lgocie Wielkiej z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Lgota Wielka


Uchwała nr XXIII/142/2016 Rady Gminy w Lgocie Wielkiej z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów


OGŁOSZENIE
zmiana zasad odbioru odpadów komunalnych 


OGŁOSZENIE - KURENDA
ZBIÓRKA ODPADÓW


 


 


Informacja o darmowych wpłatach w banku


 

OGŁOSZENIE
dotyczące opóźnień w zbiórce odpadów komunalnych


Informacja o dokonywaniu opłat za odpady komunalne


 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

 

 


 


------------------------------------------------------------------------------------------------

Pliki do pobrania:
  Informacja Opóźnienie w odbiorze odpadów.pdf

  Informacja o godzinach odbioru odpadów komunalnych.pdf

  Ogłoszenie - worek do 25 kg.pdf

  INFORMACJA - Odpady rolnicze.pdf

  Ulotka Informacyjna dotycząca segregacji odpadów 2018

  Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Lgota Wielka za 2014 rok

  Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Lgota Wielka za 2015 rok

  Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Lgota Wielka za 2016 rok

  Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Lgota Wielka za 2017 rok

  Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Lgota Wielka za 2018 rok

  Harmonogramy wywozu odpadów komunalnych 2020/2021

  Harmonogramy wywozu odpadów komunalnych w 2020 roku

  Rejestr Działalności Regulowanej 2020

  Ulotka Informacyjna dotycząca segregacji odpadów
Rejestr zmian
Opublikował w BIP Michał Waloch 2013-08-07 11:06:20
Wytworzył
Ostatnia aktualizacja Michał Waloch 2020-09-03 21:28:00
 
 
rejestr zmian Liczba odwiedzin: 12344