Gospodarka Odpadami


HARMONOGRAMY WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH ORAZ FUNKCJONOWANIA PSZOK
DLA GMINY LGOTA WIELKA W 2020 ROKU


Ulotka informacyjna dotycząca segregacji odpadów


 

KURENDA-OGŁOSZENIE
dotyczy usówania folii rolniczych i innych odpadów pochodzacych z działalności rolniczej

 

Szanowni Państwo,

11 maja rusza kampania Dzień bez Śmiecenia. W tym roku pod hasłem #ZaczynamOdSiebie.

Pod adresem www.dzienbezsmiecenia.pl , w materiałach do pobrania, znajdą Państwo dodatkowe grafiki i quizy wskazujące jak prostymi krokami każdy z nas może wpłynąć na lepszy stan środowiska.

Zapraszamy do udziału w kampanii i polubienia nas na Facebooku (https://www.facebook.com/dzienbezsmiecenia/ )!


Nowe kontaktowe numery telefonów dotyczące wywozu odpadów


INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY LGOTA WIELKA dot. PSZOK


Harmonogram funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w 2019 roku


 


Ze względu na pojawiające się problemy dotyczące odbierania odpadów komunalnych, przypominamy Mieszkańcom naszej Gminy, o przestrzeganiu niżej wymienionych zasad

  • Ciężar worka z niesegregowanymi (zmieszanymi odpadami komunalnymi), przeznaczonego do odbioru, nie może przekroczyć 25 kg.

Może być to każdy rodzaj worków (np. po nawozach), jednakże nie mogą to być worki kolorowe, przeznaczone do odpadów segregowanych.

  • Odpady odbierane będą w godzinach od 7:00 do 18:00 zgodnie z ustalonym harmonogramem.
  • Pojemniki na odpady powinny być, w dniu odbioru odpadów zgodnie z harmonogramem odbioru, umieszczone przed wejściem na teren nieruchomości, w sposób niepowodujący utrudnień w ruchu drogowym.

Mieszkańcy, których nieruchomość  oddalona jest od drogi, na której odbywa się publiczny ruch drogowy,  zobowiązani są w dniu odbioru odpadów, dostarczyć pojemniki i worki do wskazanej powyżej drogi.

Przypominamy - Mieszkaniec ma prawo przekazać odpady, zgodnie z segregacją wskazaną na odrębnej ulotce (od Firmy ASA) oraz w terminach wskazanych w harmonogramie, do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów (teren Oczyszczalni w Lgocie Wielkiej), w ramach obowiązującej opłaty.


Wyciąg z Uchwały nr XXIII/142/2016 Rady Gminy w Lgocie Wielkiej z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

§ 3. 1. Przypadki niewłaściwego świadczenia usług wykonywanych przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości oraz przez Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, właściciele nieruchomości powinni zgłaszać do Urzędu Gminy w Lgocie Wielkiej do Referatu Gospodarki Komunalnej niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia zaistnienia zdarzenia, ustnie do protokołu lub pisemnie.
2. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1 powinno zawierać co najmniej:
1) imię i nazwisko oraz adres zgłaszającego;
2) adres nieruchomości, której dotyczy zgłoszenie lub informację, że zgłoszenie dotyczy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych;
3) opis oraz termin niewłaściwego wykonania usługi.
3. Zgłoszenie wniesione pisemnie lub ustnie do protokołu powinno być podpisane przez wnoszącego, a protokół dodatkowo przez pracownika, który go sporządził.


 


 

 

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW
WYWÓZ NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH


Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lgota Wielka


Uchwała nr VII/39/2015 Rady Gminy w Lgocie Wielkiej z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Lgota Wielka


Uchwała nr XXIII/143/2016 Rady Gminy w Lgocie Wielkiej z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Lgota Wielka


Uchwała nr XXIII/142/2016 Rady Gminy w Lgocie Wielkiej z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów


OGŁOSZENIE
zmiana zasad odbioru odpadów komunalnych 


OGŁOSZENIE - KURENDA
ZBIÓRKA ODPADÓW


OGŁOSZENIE
o wysokości stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi


 


Informacja o darmowych wpłatach w banku


 

OGŁOSZENIE
dotyczące opóźnień w zbiórce odpadów komunalnych


Informacja o dokonywaniu opłat za odpady komunalne


 


 Uchwała nr XXIX/187/2013 Rady Gminy w Lgocie Wielkiej z dnia 27 marca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Lgota Wielka oraz ustalenia stawki tej opłaty

Zmiany:

Uchwała nr XXXI/206/2013 Rady Gminy w Lgocie Wielkiej z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/187/2013 Rady Gminy w Lgocie Wielkiej z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Lgota Wielka oraz ustalenia stawki tej opłaty


Uchwała nr II/9/2014 Rady Gminy w Lgocie Wielkiej z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/187/2013 Rady Gminy w Lgocie Wielkiej z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Lgota Wielka oraz ustalenia stawki tej opłaty


DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

 

 


 


------------------------------------------------------------------------------------------------

Pliki do pobrania:
  Informacja Opóźnienie w odbiorze odpadów.pdf

  Informacja o godzinach odbioru odpadów komunalnych.pdf

  Ogłoszenie - worek do 25 kg.pdf

  Rejestr Działalności Regulowanej

  Ulotka Informacyjna dotycząca segregacji odpadów 2018

  Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Lgota Wielka za 2014 rok

  Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Lgota Wielka za 2015 rok

  Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Lgota Wielka za 2016 rok

  Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Lgota Wielka za 2017 rok

  Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Lgota Wielka za 2018 rok

  Harmonogram PSZOK 2019

  Harmonogram funkcjonowania PSZOK w 2018roku

  Harmonogramy wywozu odpadów komunalnych 2019

  Harmonogramy wywozu odpadów komunalnych w 2017 roku

  Harmonogramy wywozu odpadów komunalnych w 2018 roku

  Harmonogramy wywozu odpadów komunalnych w 2020 roku

  INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY LGOTA WIELKA dot. PSZOK
Rejestr zmian
Opublikował w BIP Michał Waloch 2013-08-07 11:06:20
Wytworzył
Ostatnia aktualizacja Michał Waloch 2020-01-07 10:02:32
 
 
rejestr zmian Liczba odwiedzin: 10467