Petycje


Przyjmowanie i rozpatrywanie petycji odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach (Dz. U. z 2014r., poz. 1195).

Zgodnie z art. 2 ust. 3 ustawy o petycjach petycją: „może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji”.

 

Petycja powinna zawierać:

  1. imię i nazwisko wnoszącego oraz dokładny adres do korespondencji (ulicę, numer domu, mieszkania, kod pocztowy, miejscowość); jeśli petycję składa grupa podmiotów należy wskazać reprezentującą ją osobę;
  2. jeśli petycja składana jest w interesie innej osoby musi to nastąpić za jej zgodą, wyrażoną w formie pisemnej, którą należy dołączyć do petycji;
  3. wskazanie przedmiotu petycji, którym zgodnie z ustawą o petycjach: „może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji”.

Petycje niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawiane będą bez rozpoznania.

ROK 2021

Petycje załatwione w 2020 roku

ROK 2020

Petycje załatwione w 2019 roku

ROK 2019

Petycje załatwione w 2018 roku

ROK 2018

Petycje załatwione w 2017 roku

ROK 2017

Petycje załatwione w 2016 roku

ROK 2016

Petycje załatwione w 2015 roku

ROK 2015

 
Rejestr zmian
Opublikował w BIP Michał Waloch 2016-04-20 13:46:05
Wytworzył
Ostatnia aktualizacja Michał Waloch 2021-06-23 10:10:10
 
 
rejestr zmian Liczba odwiedzin: 4707