Projekt


"Z małej szkoły w wielki świat"Gmina Lgota Wielka rozpoczęła realizację projektu dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn.

Z MAŁEJ SZKOŁY W WIELKI ŚWIAT

w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działania XI.1 Wysoka jakość edukacji, Poddziałania XI.1.2 Kształcenie ogólne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

 

Celem projektu jest zwiększenie szans w zakresie równego dostępu do dobrej jakości nauki i zwiększenie poziomu ograniczenia przedwczesnego kończenia edukacji 130 uczniów (67K/63M) w Szkole Podstawowej w Brudzicach, Szkole Podstawowej w Lgocie Wielkiej oraz Szkole Podstawowej w Woli Blakowej  do 31.07.2020r.

 

Cel zostanie osiągnięty dzięki realizacji zadań:

  1. Kompleksowe wsparcie szkół podstawowych w Gminie Lgota Wielka z zakresu kompetencji kluczowych

(zakup pomocy dydaktycznych oraz realizacja zajęć wyrównawczych: z języka angielskiego, realizacja zajęć rozwijających z języka angielskiego, Koło z języka angielskiego, a także  realizacja szkoleń i studiów podyplomowych dla nauczyciela);

  1. Tworzenie w szkołach podstawowych w Gminie Lgota Wielka warunków do nauczania przedmiotów matematyczno-przyrodniczych opartych na metodzie eksperymentu

realizacja zajęć wyrównawczych z matematyki, realizacja zajęć rozwijających z przyrody i matematyki; Koło młodego matematyka, Laboratorium fizyczno-chemiczne, Eksperymentarium fizyczno-chemiczne oraz szkolenia i studia podyplomowe dla nauczycieli Szkół);

  1. Wsparcie szkół podstawowych w Gminie Lgota Wielka w zakresie korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych

(wyposażenie pracowni w pomoce i narzędzia TIK, realizacja zajęć rozwijających:  Projektowanie i wydruk w 3D, Zajęcia rozwijające z grafiki komputerowej i projektowania stron www, a także  realizacja szkoleń i studiów podyplomowych dla nauczycieli Szkół);

  1. Wsparcie szkół podstawowych w Gminie Lgota Wielka w procesie indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

(wyposażenie pracowni dydaktycznych do zajęć, zajęcia grupowe i indywidualne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (m.in. psychoedukacja, socjoterapia, logopedia, dysleksja, dysgrafia, dyskalkulia, oligofrenopedagogika, zajęcia rewalidacyjne), a także  realizacja studiów podyplomowych dla nauczycieli Szkół).

Projekt skierowany jest do 130 uczniów szkół podstawowych oraz 59 nauczycieli Szkół. Przedmiotem projektu była realizacja zajęć pozalekcyjnych dla uczniów, realizacja kursów, szkoleń i studiów podyplomowych dla nauczycieli mających wpływ na podniesienie poziomu wiedzy uczniów ww. szkół i doposażenie 3 placówek.

Dzięki realizacji projektu osiągnięte zostaną rezultaty takie jak:

  • wzmocnienie oferty edukacyjnej szkół
  • poprawa wyników szkół (egzaminy)
  • zwiększenie szans uczniów na rynku pracy
  • indywidualizacja podejścia do uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
  • podniesienie kwalifikacji i kompetencji nauczycieli prowadzących dzięki ukończonym studiom i kursom
  • wzrost jakości zaplecza dydaktycznego szkół (wyposażenie, w tym w narzędzia TIK).

 

Całkowita wartość projektu: 842 756,34 zł.

Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej: 783 570,34 zł.

Lgota Wielka, 15.05.2019 r.

 

 


            Projekt pn. „Z małej szkoły w wielki świat” złożony przez Gminę Lgota Wielka do konkursu nr RPLD.11.01.02-IZ.00-10-001/18, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działania XI.1 Wysoka jakość edukacji, Poddziałania XI.1.2 Kształcenie ogólne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 przeszedł pozytywną ocenę formalno-merytoryczną i został przekazany do etapu negocjacji.

          Głównym celem Projektu jest zwiększenie szans w zakresie równego dostępu do dobrej jakości nauki i zwiększenia poziomu ograniczenia przedwczesnego kończenia edukacji w szkołach podstawowych. W ramach realizacji Projektu będą realizowane:

- zajęcia dodatkowe, rozwijające i wyrównawcze dla 130 uczniów szkół podstawowych;

- zajęcia indywidualne dla 22 uczniów (ze specjalnymi potrzebami);

- realizacja studiów podyplomowych, kurów , szkoleń dla 59 nauczycieli;

- wyposażenie szkół w pracownie szkolne i materiały dydaktyczne.

           Całkowita wartość Projektu - 853 568,85 zł w tym dofinansowanie 793 682,86 zł (bez udziału środków finansowych Gminy).

        Projektem objęte są trzy szkoły podstawowe funkcjonujące na terenie naszej Gminy w okresie od 1.12.2018 r. do 31.07.2020 r.

 

Lgota Wielka, 10.10.2018 r.0Pliki do pobrania:
  HARMONOGRAM WSPARCIA DLA UCZESTNIKÓW W PROJEKCIE
Rejestr zmian
Opublikował w BIP Michał Waloch 2018-10-10 13:52:27
Wytworzył
Ostatnia aktualizacja Michał Waloch 2019-06-14 10:39:39
 
 
rejestr zmian Liczba odwiedzin: 1045