Ewidencje, Rejestry, Archiwa


Dane z rejestrów, ewidencji i archiwów udostępniane są na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej z wyłączeniem danych osobowych i informacji niejawnych.


Archiwum zakładowe Urzędu Gminy w Lgocie Wielkiej.

Rejestr petycji, postulatów i inicjatyw obywateli.

Rejestr skarg i wniosków.

Dziennik korespondencji.

Rejestr delegacji służbowych

Rejestr uchwałRejestr zarządzeń Wójta jako kierownika

Rejestr zarządzeń Wójta jako organu

Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej

Rejestr upoważnień

Rejestr porozumień 

Rejestr jednostek organizacyjnych w Gminie Lgota Wielka

Ewidencja pieczęci i pieczątek oraz ich odcisków.

Ewidencja wyjść

Rejestr wniosków i interpelacji Radnych

Rejestr umów zawartych przez Gminę Lgota Wielka.

Rejestr działalności regulowanej.

Ewidencja umów zawartych na odbieranie odpadów z działalności gospodarczej na terenie Gminy Lgota Wielka.

Rejestr osób ubiegających się o przydział lokalu z mieszkaniowego zasobu Gminy Lgota Wielka.

Rejestr umów zawartych na najem lokalu z mieszkaniowego zasobu Gminy Lgota Wielka.

Ewidencja zabezpieczeń wykonania umów.

Gminna ewidencja zabytków.

Rejestr druków ścisłego zarachowania:

Rejestr kontroli wydanych okresowych kart pracy pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego OSP.

Rejestr placówek oświatowych

Rejestr umów zawartych w  wyniku postępowania w trybie zamówień publicznych

Rejestr - powierzenie funkcji stanowiska dyrektora szkoły/przedszkola

Rejestr obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Rejestr decyzji na zajęcie pasa drogowego;

Rejestr decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;

Rejestr decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;

Rejestr decyzji na lokalizację zjazdów

Ewidencja dróg gminnych

Ewidencja zamówień publicznych

Ewidencja źródeł ciepła i źródeł spalania paliw

Ewidencja osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł

Wykaz osób fizycznych i prawnych, którym udzielono pomocy publicznej

Ewidencje tytułów wykonawczych w zakresie podatków

Ewidencja upomnień w zakresie podatków

Rejestr umorzeń i ulg podatkowych

Rejestr zaświadczeń o figurowaniu w ewidencji podatników

Rejestr zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach

Rejestr wymiarowy podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego dla osób prawnych.

Rejestr wymiarowy podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego dla osób fizycznych

Rejestr wymiarowy podatku od środków transportowych

Rejestr przypisów i odpisów w zakresie podatków

Rejestr rozliczeń i wpłat inkasentów

Rejestr wypadków przy pracy

Rejestr przedsiębiorców świadczących usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Elektroniczna ewidencja przydomowych oczyszczalni ścieków

Elektroniczna ewidencja zbiorników bezodpływowych (szamb)

Ewidencja zgłoszeń mieszkańców Gminy Lgota Wielka na zabiegi kastracji i sterylizacji psów i kotów

Rejestr osób skazanych odpracowujących karę ograniczenia wolności

Ewidencja umów na wywóz nieczystości ciekłych zawartych pomiędzy gminą Lgota Wielka i jej mieszkańcami

Rejestr  mieszkańców aktualnych i byłych (stałych i czasowych),

Ewidencja pracowników

Ewidencja czasu pracy

Rejestr wykorzystanych urlopów wypoczynkowych pracowników urzędu

Rejestr zwolnień lekarskich

Ewidencja wniosków o emerytury i renty

Ewidencja nieruchomości stanowiących gminny zasób.

Rejestr umów dzierżawy na grunty stanowiące mienie komunalne gminy

Rejestr  badań lekarskich okresowych członków OSP

Ewidencja miejscowości, ulic i adresów

 
 
 

 
Rejestr zmian
Opublikował w BIP Michał Waloch 2021-07-23 08:06:59
Wytworzył
Ostatnia aktualizacja Michał Waloch 2021-08-10 10:29:12
 
 
rejestr zmian Liczba odwiedzin: 271