Uchwała nr XXVII/161/2009 z dnia 2009-01-30


w sprawie uchwalenia budżetu Gminy LGOTA WIELKA na 2009 rok

          Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 pkt 9 lit.d , e, i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 roku poz.1591, zmiany: z 2002r Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r Nr 80 poz.717, Nr 162 poz .1568; z 2004 r. Nr 102, poz 1055, Nr 116, poz 1203, Nr 167 poz 1759, z 2005 r Nr 172 poz 1441, Nr 175 poz.1457; z 2006 r : Nr 17 poz.128, Nr 181 poz.1337, z 2007 r; Dz.U.Nr 48 poz 327, Nr 138 poz 974 , Nr 173 poz.1218 z 2008 r. Dz.U. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458 ) , oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust 2 i art. 195 ust.2, oraz art.198 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r Nr 249 poz.2104; zmiany: z 2006 r ,Dz. U. Nr 169, poz. 1420, Nr 45 poz 319, Nr 104 poz 708, Nr 187 poz 1381, Nr 170 poz 1217, Nr 170 poz 1218, Nr 249 poz 1832, z 2007 r: Nr 82 poz 560, Nr 88 poz 587, Nr 115 poz 791, Nr 140 poz 984, Nr 82 poz. 560, Nr 88 poz 587, Nr 115 poz. 791, Nr 140 poz 984 z 2008 r. Dz.U. Nr 180 poz. 1112, Nr 209 poz. 1317, Nr 216 poz. 1370 ) ; RADA GMINY w LGOCIE WIELKIEJ uchwala, co następuje :

§ 1. Uchwala się budżet Gminy na rok kalendarzowy 2009.

§ 2. Dochody budżetu w wysokości 10 425 454,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 w tym:
- dochody majątkowe w kwocie zł 23 812,00
- dochody bieżące w kwocie zł 10 401 642,00

§ 3. Wydatki budżetu gminy w wysokości 10 921 616,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:
- wydatki bieżące w kwocie zł 8 820 687,74
- wydatki majątkowe w kwocie zł 2 100 928,26

§ 4. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 496 162,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczek i kredytów.

§ 5. Określa się przychody budżetu w kwocie 1 463 578,00 zł i rozchody budżetu w kwocie 967 416,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 6. 1) Określa się plan wydatków majątkowych w roku budżetowym, według załącznika nr 4.
2) Ustala się wieloletni plan wydatków inwestycyjnych na lata 2009 – 2011 zgodnie z załącznikiem nr 5.
3) Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7. Ustala się limit wydatków na rok budżetowy 2009 oraz limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków o których mowa w § 6 pkt 3 określone w wykazie stanowiącym załączniki, nr 4, 5 i 6 niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek na:
1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie zł - 545 000,00
2) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie zł – 967 416,00
3) występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do wysokości
200 000,00

§ 9. 1.Ustala się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 7 i 8.
2. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami przedstawia załącznik nr 10.

§ 10. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości wg załącznika nr 9.

§ 11. Ustala się dochody i wydatki budżetu z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie zł 43 670,00 na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 12. 1.Udziela się dotacji celowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej
w wysokości– 52 578,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 12.
2. Udziela się pomocy finansowej Powiatowi Radomszczańskiemu na przebudowę drogi powiatowej w kwocie 550 000,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 13.
3. Udziela się dotacji celowej samorządowi województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne na „Budowę Zintegrowanego Systemu e-Usług Publicznych Województwa Łódzkiego” (Wrota Regionu Łódzkiego) w wysokości 2 550,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 13. Ustala się wydatki z budżetu z tytułu dotacji na sfinansowanie zadań zlecanych podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych niedziałających w celu osiągnięcia zysku – na łączną kwotę 25 000,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 15.

§ 14. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu na koniec 2009 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 16.

§ 15. Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych i wydatki na realizację tych zadań określa załącznik nr 17.

§ 16. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 80 000,00 zł. oraz rezerwę celową w kwocie zł 10 000,00 na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 17. Upoważnia się Wójta Gminy do :
1) zaciągania zobowiązań z tytułu:
a) wydatków objętych wieloletnim programem inwestycyjnym
b) umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki a termin zapłaty upływa w roku następnym, do kwoty 2 000 000,00 zł
2) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w trakcie roku deficytu budżetowego do maksymalnej wysokości 200 000,00 zł,
3) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
4) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu,
5) dokonywania zmian w zakresie wydatków inwestycyjnych w ramach działu, między zadaniami, do wysokości umożliwiającej realizację danego zadania. Zmiany nie mogą spowodować całkowitego odstąpienia od finansowania w danym roku zadania inwestycyjnego oraz nie spowodują utworzenia nowego zadania inwestycyjnego,
6) do zaciągania długu oraz spłat zobowiązań gminy,
7) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do wysokości 30 000,00 zł.


§ 18. Wójt Gminy przedstawi Radzie Gminy :
1) w terminie do 31 sierpnia :
a) informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze,
b) informację: Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lgocie Wielkiej, Gminnej Biblioteki Publicznej i jednostek organizacyjnych o przebiegu wykonania planu finansowego, w szczegółowości nie mniejszej od planu, uwzględniającą stan należności, stan i rodzaj zobowiązań, w tym wymagalnych,
2) w terminie do 20 marca następnego roku – sprawozdanie roczne z wykonania budżetu oraz sprawozdanie roczne Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lgocie Wielkiej, Gminnej Biblioteki Publicznej w Lgocie Wielkiej i jednostek organizacyjnych o przebiegu wykonania planu finansowego, w szczegółowości nie mniejszej od planu, uwzględniającą stan należności, stan i rodzaj zobowiązań, w tym wymagalnych.

§ 19. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2009 r podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.                                                                           PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY 

                                                                                       STANISŁAW MOSKOT


Publikacja Uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa ŁódzkiegoPliki do pobrania:
  Załącznik nr 1

  Załącznik nr 10

  Załącznik nr 11

  Załącznik nr 12

  Załącznik nr 13

  Załącznik nr 14

  Załącznik nr 15

  Załącznik nr 16

  Załącznik nr 17

  Załącznik nr 2

  Załącznik nr 3

  Załącznik nr 4

  Załącznik nr 5

  Załącznik nr 6

  Załącznik nr 7

  Załącznik nr 8

  Załącznik nr 9
Rejestr zmian
Opublikował w BIP Michał Waloch 2009-02-27 10:07:44
Wytworzył
Ostatnia aktualizacja Michał Waloch 2009-07-10 10:31:59
 
 
rejestr zmian Liczba odwiedzin: 2243