Uchwała nr XL/224/2010 z dnia 2010-01-29


w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lgota Wielka na rok 2010

         Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 121 ust. 4, ust. 5 i ust. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) oraz art. 211, art.212, art. 214, art. 215, art. 222, art.235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) Rada Gminy Lgota Wielka uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 12 238 204,73 zł, z tego:
- bieżące w wysokości 11 248 627,73 zł
- majątkowe w wysokości 989 577,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 12 774 977,47 zł, z tego:
- bieżące w wysokości 9 862 848,03 zł
- majątkowe w wysokości 2 912 129,44 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 i Nr 2 a

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:
1)ogólną wysokości 80.000,00 zł na nieprzewidziane wydatki bieżące
2)celową w wysokości 8.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego

§ 4. 1. Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 – 2012 zgodnie z załącznikiem nr 3
2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5 i Nr 6.
2. Dochody budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych gminie na 2010 rok, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6. Deficyt budżetu gminy w wysokości 536 772,74 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 536 772,74 zł.

§ 7. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1 680 437,48 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1 143 664,74 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 8. Limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1)sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1 427 643,46 zł
2)spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów – w kwocie 1 308 664,74 zł.
3)sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego 600 000,00 zł.

§ 9. Ustala się dochody w kwocie 41 475,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 41 475,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 9

§ 11. Upoważnia się Wójta Gminy Lgota Wielka do:
1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 8 niniejszej uchwały,
2. zaciągania zobowiązań:
a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych do wysokości określonej w załącznikach nr 3 i nr 4
b) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i gdy termin zapłaty upływa w 2011 roku na łączną kwotę 50 000,00zł
3. do dokonywania zmian w planie wydatków.
4. udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 30 000,00 zł
5. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lgota Wielka.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

                                                                                 Przewodniczący Rady Gminy 

                                                                                         Stanisław MoskotPliki do pobrania:
  Załącznik nr 1

  Załącznik nr 2

  Załącznik nr 2a

  Załącznik nr 3

  Załącznik nr 4

  Załącznik nr 5

  Załącznik nr 6

  Załącznik nr 7

  Załącznik nr 8

  Załącznik nr 9
Rejestr zmian
Opublikował w BIP Michał Waloch 2010-05-19 14:18:34
Wytworzył
Ostatnia aktualizacja Michał Waloch 2010-05-19 14:37:21
 
 
rejestr zmian Liczba odwiedzin: 2188