Zarządzenie nr 29/2008 z dnia 2008-07-24


w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Działając na podstawie art. 19 ust. 4 Ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzania kryzysowym (Dz. U.. Nr 89, poz. 590) oraz art. 7 ust. 1 pkt 14, oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1531 z późn. zm.).

Z a r z ą d z a m, co następuje:

§ 1

W celu zapewnienia prawidłowego wykonania zadań w zakresie zarządzania kryzysowego w Gminie Lgota Wielka, powołuję Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego, zwany dalej „ Zespołem” jako organ opiniodawczo-doradczy właściwy w sprawach inicjowania i koordynowania działań w zakresie zarządzania kryzysowego.

§ 2

Do zadań Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego należy:

1. Ocena występujących potencjalnych zagrożeń mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo publiczne i prognozowanie tych zagrożeń;
2. Przygotowanie propozycji działań i przedstawienie Wójtowi wniosków dotyczących wykonania, zmiany lub zaniechania działań ujętych w gminnym planie reagowania kryzysowego;
3. Przekazywanie do wiadomości publicznej informacji związanych z zagrożeniami;
4. Opiniowanie gminnego planu reagowania kryzysowego;

§ 3

1. W skład Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego wchodzą:

- Wójt Gminy Lgota Wielka – przewodniczący zespołu,
- Sekretarz Gminy – z-ca przewodniczącego zespołu,
- Inspektor d/s obronnych.

2. W posiedzeniach zespołu na prawach członka biorą udział wyznaczeni przez Przewodniczącego, w zależności od potrzeb n/w przedstawiciele służb, inspekcji, straży, jednostek organizacyjnych urzędu gminy, oraz społecznych organizacji ratowniczych:

- Skarbnik Gminy
- Kierownicy jednostek organizacyjnych urzędu
- Przedstawiciele podległych i nadzorowanych jednostek organizacyjnych gminy
- Przedstawiciel Komisariatu Policji
- Prezesi jednostek OSP z terenu gminy

3. W skład Zespołu mogą wchodzić inne osoby zaproszone przez Wójta Gminy.


§ 4

1. Pracami Zespołu kieruje jego Przewodniczący
2. Do zadań Przewodniczącego Zespołu należy w szczególności;
- kierowanie Zespołem
- zapraszanie na posiedzenia osób nie będących członkami Zespołu
- inicjowanie i organizowanie prac Zespołu

§ 5

1. Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego pracuje w trybie posiedzeń w czasie zagrożeń.
2. Miejscem posiedzeń jest sala posiedzeń UG lub inne miejsce określone przez Przewodniczącego Zespołu.
3. Posiedzenia doraźne Zespołu zwoływane są w trybie, miejscu, czasie i składzie określonym każdorazowo przez Przewodniczącego Zespołu.
4. Obsługę kancelaryjno-biurową Zespołu zapewnia stanowisko pracy d/s obronnych.
5. Alarmowanie i powiadamianie członków Zespołu na polecenie Przewodniczącego lub jego zastępcy odbywa się zgodnie z planem alarmowania znajdującym się w planie reagowania kryzysowego.
6. W uzasadnionych przypadkach Przewodniczący Zespołu może nakazać zmianę miejsca i trybu pracy Zespołu.
7. Dokumentami działań Zespołu są;
- plan reagowania kryzysowego
- plan ćwiczeń
- inne dokumenty określone przez Przewodniczącego Zespołu

§ 6

1. Przewodniczący Zespołu decyduje o przekazywanych do wiadomości publicznej informacji
związanych z zagrożeniami.
2. Prawo udzielania informacji przysługuje wyłącznie Przewodniczącemu Zespołu lub upoważnionej przez niego osobie.

§ 7

Organizację wewnętrzną i zadania szczegółowe Zespołu określa „ Plan Reagowania Kryzysowego”

§ 8

Traci moc Zarządzenie Nr 1/04 Wójta Gminy Lgota Wielka z dnia 3 lutego 2004 r. w sprawie powołania „ Gminnego Zespołu Reagowania „.

§ 9

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                                WÓJT

                                                                                        Jerzy KotlewskiPliki do pobrania:
  Załącznik nr 1
Rejestr zmian
Opublikował w BIP Michał Waloch 2008-08-12 13:05:17
Wytworzył
Ostatnia aktualizacja Michał Waloch 2008-08-12 13:06:46
 
 
rejestr zmian Liczba odwiedzin: 1801