WŁADZE     Wójt gminy

     Sekretarz gminy

     Skarbnik

     Rada gminy

     Komisje Rady