Informacja


INFORMACJA  WÓJTA  GMINY  LGOTA WIELKA O  OPŁACIE  ZA ZMNIEJSZENIE NATURALNEJ  RETENCJI  TERENOWEJWójt Gminy Lgota Wielka informuje, że od 01.01.2018 r., weszła w życie ustawa  z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 poz.1566 ze zm.),  wprowadzająca istotne zmiany w dotychczasowym systemie gospodarowania wodami w Polsce. Ustawa m.in. nakłada na Wójta obowiązek ustalaniu i poboru opłat za usługi wodne.

Zgodnie  z  art. 269 ust. 1  § 1  tej ustawy, uiszcza się opłatę za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej, na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości  z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej.

Podmioty  zobowiązane do  ponoszenia opłaty:

- osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego – które na skutek wykonywania robót lub obiektów mających wpływ na zmniejszenie naturalnej retencji terenowej, doprowadziły do zmniejszenia tej retencji.

W/w podmioty, na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie naturalnej retencji terenowej,  przez wyłączenie więcej niż 70 % powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej i doprowadziły do zmniejszenia tej retencji, zobowiązane są do ponoszenia opłaty, która została nazwana opłatą za zmniejszenie naturalnej  retencji terenowej.

 

Wysokość opłaty ustala się jako iloczyn:

-  jednostkowej stawki opłaty, określonej w § 9 pkt 1-2 lit. a) – c) rozp. Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne;

- wyrażonej w m2 wielkości utraconej powierzchni biologicznie czynnej, 70% powierzchni wyłączonej z powierzchni biologicznie czynnej to próg, którego przekroczenie skutkuje obowiązkiem poniesienia opłaty;

- czasu wyrażonego w latach.

 

W związku z powyższym prosi się władających nieruchomością o powierzchni powyżej 3500 m2, która  została  zabudowana w co najmniej 70%,  o złożenie w terminie do 16 lipca 2018 r. oświadczenia. Po upływie tego terminu zostaną wszczęte postępowania kontrolne w celu ustalenia opłaty. Oświadczenia należy złożyć w formie pisemnej na adres:  Urząd Gminy w Lgocie Wielkiej, ul. Radomszczańska 60,  97-565 Lgota Wielka.

Oświadczenie dostępne jest w formie elektronicznej w BIP  Gminy Lgota Wielka – zakładka >Podatki i opłaty,  a także w formie papierowej w siedzibie Urzędu  pok. 10.

Osoba prowadząca sprawy –  Milena Korczowska nr tel.  44 680 17 79

 

Lgota Wielka, dnia  02 lipca 2018 r.0Pliki do pobrania:
  Oświadczenie
Rejestr zmian
Opublikował w BIP Michał Waloch 2018-07-03 07:38:10
Wytworzył
Ostatnia aktualizacja Michał Waloch 2018-07-06 08:26:57
 
 
rejestr zmian Liczba odwiedzin: 715