POWSZECHNY SPIS ROLNY 2020


 

Ważna zmiana dla osób, które chcą się spisać samodzielnie

w PSR 2020.

 

 Od poniedziałku 23 listopada br. na przeprowadzenie samospisu rolnicy mają 2 dni od momentu pierwszego skutecznego zalogowania do aplikacji. Po upływie 2 dni, logowanie do formularza nie będzie możliwe. Z rolnikami, którzy w tym czasie nie zakończą uzupełniania formularza skontaktuje się rachmistrz. Wcześniej termin ten wynosił 14, później 5 dni, ale ze względu na to, że spis wkrótce dobiega końca,  został ograniczony do 2 dni.

Przypominamy jednocześnie, że Powszechny Spis Rolny trwa do 30 listopada br. Jeśli użytkownik gospodarstwa rolnego nie dokona samospisu skontaktuje się z nim rachmistrz.

 

 

SPISOBUS W GMINIE LGOTA WIELKA

Gminne Biuro Spisowe w Lgocie Wielkiej informuje, iż w ramach  Powszechnego Spisu Rolnego zorganizowane zostanie w naszej gminie Mobilne Miejsce Spisowe w postaci SPISOBUSA

SPISOBUS zlokalizowany będzie w Lgocie Wielkiej  ul. Radomszczańska nr 81
(parking przy OSP Lgota Wielka )

w dniu 30 listopada 2020r. (poniedziałek ) w godzinach 9.00-14.30

Dla każdego rolnika, który spisze się w SPISOBUSIE przewidziany jest upominek.

Zainteresowanych rolników prosimy o telefoniczne zgłoszenie się do Gminnego Biura Spisowego w Lgocie Wielkiej  pod numerem telefonu:

 44/680-15-43 lub 505-064-816    celem ustalenia godziny spisu.

Aby dokonać spisu rolnik winien mieć ze sobą numer gospodarstwa przesłany przez Prezesa GUS  lub numer producenta rolnego nadany przez ARiMR oraz pesel.

 Podczas spisu zachowane będą zasady reżimu sanitarnego.


 

Powszechny Spis Rolny 2020 zostanie przeprowadzony w dniach od 1 września do 30 listopada 2020 r. na terenie całego kraju, według stanu w dniu 1 czerwca 2020 r.

Udział w spisie rolnym jest obowiązkowy, a użytkownicy gospodarstw rolnych są zobowiązani do udzielania dokładnych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi.

Obowiązek realizacji spisu nakłada na państwa członkowskie Unii Europejskiej rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE), jak również wynika on z rekomendacji FAO, zawartych w dokumencie pn. Światowy program spisów rolnych rundy 2020 r.

Krajową podstawą prawną realizacji spisu rolnego jest ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1728).

Wyniki spisu rolnego najlepiej opisują obraz polskiego rolnictwa i służą władzom lokalnym do podejmowania trafnych strategicznych decyzji opartych na analizie danych.

Spisem objęte są wszystkie gospodarstwa rolne w Polsce prowadzone przez:

 • osoby fizyczne (w gospodarstwach indywidualnych) o powierzchni minimum 1 ha, bądź poniżej 1 ha użytków rolnych, w tym nieposiadające użytków rolnych, prowadzące działy specjalne produkcji rolnej lub produkcję rolną o skali określonej progami, których wielkość jest określona w załączniku nr 1 do ustawy,
 • osoby prawne,
 • jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej.

Dane zbierane w ramach spisu będą dotyczyć m.in.

 • cech identyfikacyjno-adresowych użytkownika i jego gospodarstwa rolnego,
 • sprzedaży i zużycia wytworzonych produktów rolnych,
 • struktury dochodów,
 • aktywności ekonomicznej,
 • sposobu użytkowania gruntów,
 • powierzchni zasiewów, nawożenia,
 • zastosowania środków ochrony roślin,
 • pogłowia zwierząt gospodarskich,
 • chowu i hodowli ryb,
 • budynków gospodarskich,
 • maszyn i urządzeń rolniczych.

Rolnicy będą mogli udzielić informacji o gospodarstwach rolnych poprzez:

 • Samospis internetowy przeprowadzony za pośrednictwem interaktywnej aplikacji, która będzie dostępna na stronie internetowej poświęconej spisowi;
 • odpowiedzi w wywiadzie telefonicznym przeprowadzanym przez rachmistrza telefonicznego,
 • odpowiedzi w wywiadzie bezpośrednim przeprowadzanym przez rachmistrza terenowego, który odwiedzi gospodarstwo rolne.

Rolniku, Twoje dane są u nas bezpieczne!

Osoby wykonujące prace spisowe są obowiązane do przestrzegania tajemnicy statystycznej. Przed przystąpieniem do pracy rachmistrzowie są pouczani o istocie tajemnicy statystycznej i sankcjach za jej niedotrzymanie. Następnie na ręce właściwego komisarza spisowego składają pisemne przyrzeczenie następującej treści: „Przyrzekam, że będę wykonywać swoje prace na rzecz statystyki publicznej z całą rzetelnością, zgodnie z etyką zawodową statystyka, a poznane w czasie ich wykonywania dane jednostkowe zachowam w tajemnicy wobec osób trzecich.”

 

Więcej informacji na stronie http://spisrolny.gov.pl  

 


OGŁOSZENIE
o naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego 2020 r.


Zarządzenie nr 46/2020 w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego w Gminie Lgota Wielka


 

Powszechny Spis Rolny będzie prowadzony w całej Polsce od 1 września do 30 listopada 2020 r., według stanu w dniu 1 czerwca 2020 r.

Udział w spisie rolnym jest obowiązkowy.

Ustawa o powszechnym spisie rolnym (plik do pobrania).

Bieżące informacje o  Powszechnym Spisie Rolnym dostępne są na stronie internetowej  https://rolny.spis.gov.pl/:

Pliki do pobrania:
  Formularz zgłoszeniowy na rachmistrza

  Główne zadania i obowiązki rachmistrzów terenowych

  Instrukcja organizacyjna do PSR 2020

  Ogłoszenie - nabór kandydatów na rachmistrzów

  Procedura naboru rachmistrzów do PSR2020

  Ustawa o powszechnym spisie rolnym
Rejestr zmian
Opublikował w BIP Michał Waloch 2020-06-05 12:09:10
Wytworzył
Ostatnia aktualizacja Edyta Kotlewska - Lota 2020-11-25 13:53:42
 
 
rejestr zmian Liczba odwiedzin: 746